If you want to have an easy life, don't become an architect

Dyrektywa NIS 2 – nowe ramy cyberbezpieczeństwa a system telemetryczny GlobeOMS

Opublikowano: 09.04.2024

Dyrektywa NIS 2 – nowe ramy cyberbezpieczeństwa a system telemetryczny GlobeOMS

W dzisiejszym świecie, coraz bardziej zglobalizowanym i skomputeryzowanym, ochrona danych oraz infrastruktury cyfrowej staje się priorytetem nie tylko dla poszczególnych firm, ale także dla całego społeczeństwa wielu państw. W odpowiedzi na coraz bardziej zaawansowane zagrożenia cybernetyczne, Unia Europejska wprowadza nowe ramy prawne w postaci Dyrektywy NIS 2, mającej na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich.

Jednym z kluczowych elementów Dyrektywy NIS 2 jest wykaz podmiotów kluczowych, które będą objęte jej postanowieniami. Warto zauważyć, że lista ta obejmuje nie tylko firmy działające w sektorach związanych z wysokimi technologiami, ale także operatorów systemów ciepłowniczych czy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Oznacza to, że odpowiednie środki bezpieczeństwa teleinformatycznego będą musiały zostać wdrożone przez szeroki zakres podmiotów gospodarczych.

Niniejsza dyrektywa nakłada obowiązek na państwa członkowskie UE do implementacji przepisów do 17.10.2024 roku, a od 18.10.2024 roku przepisy te będą już stosowane. W kontekście Polski, Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje gotowość do wdrożenia tych przepisów na czas, co stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia cyberbezpieczeństwa na terenie kraju.

Warto również zauważyć, że zarówno podmioty kluczowe jak i podmioty ważne, mają taki sam obowiązek wdrożenia środków bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dotyczy to zwłaszcza mechanizmów reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z dyrektywą, incydenty poważne, które mogą prowadzić do zakłóceń operacyjnych usług lub wywołać negatywne skutki dla osób fizycznych lub prawnych, muszą być zgłaszane „bez zbędnej zwłoki” do CSIRT NASK.

Warto także zaznaczyć, że Dyrektywa NIS 2 przewiduje surowe kary finansowe za jej naruszenie. Podmioty ważne mogą być obciążone karą do wysokości 7 000 000 EUR lub 1,4% łącznego obrotu, podczas gdy podmioty kluczowe mogą ponosić karę do 10 000 000 EUR lub 2% łącznego obrotu. Te kwoty stanowią znaczący bodziec dla firm do właściwego wdrożenia środków bezpieczeństwa.

W tym kontekście istotną rolę odgrywa System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normą ISO 27001:2023. SZBI promuje holistyczne podejście do bezpieczeństwa informacji, uwzględniając technologie, ludzi oraz procesy.

Wdrożenie systemów i oprogramowania posiadających certyfikaty zgodności z normami ISO 27001 oraz ISO 27018 takich jak np. system do zdalnego odczytu mediów GlobeOMS, stanowi istotny krok w kierunku zabezpieczenia kluczowych i ważnych infrastruktur przed cyberatakami oraz zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Jest to zgodne z zaleceniami Dyrektywy NIS 2, która nakłada na podmioty kluczowe i ważne obowiązek wdrożenia środków bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz odpowiedniego reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa.

Dlatego też, wybór systemów takich jak GlobeOMS, posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa cybernetycznego, nie tylko stanowi krok w kierunku zabezpieczenia infrastruktury i danych, ale także jest zgodny z wymogami stawianymi przez Dyrektywę NIS 2. Tym samym, organizacje wdrażając takie zaawansowane rozwiązania mogą być pewne, że spełniają nie tylko standardy branżowe, ale również wymagania prawa europejskiego w zakresie cyberbezpieczeństwa.